Vzdělávání v Nových Zámcích, aneb buďme lepší!

11. 02. 2013
Projekt "Vzdělávání v Nových Zámcích, aneb buďme lepší!" je zaměřen na komplexní rozvoj zaměstnanců - pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků tak, aby v maximální míře zvýšili svou profesní úroveň, což se výrazně projeví na kvalitě péče o naše klienty - dospělé osoby v nepříznivé životní situaci – s mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných omezení, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby.
V naší pobytové službě se snažíme, mimo jiné, o postupnou integraci uživatelů do běžného života. Tento cíl je přes silné omezení našich klientů velice nelehký a jejich integrace bude vyžadovat maximální míru zapojenosti a iniciativy našich zaměstnanců, převážně pracovníků v sociálních službách. Pro zlepšení kompetencí klientů potřebujeme mít zaměstnance na takové odborné úrovni, aby:
 
 • rozvíjeli vlastní iniciativu a své invenční schopnosti přenášeli na klienta
 • byli odborně zdatní, aby zacílení jejich snahy bylo účinné
 • byli motivovaní do jakékoliv činnosti - spokojený zaměstnanec = spokojený klient.

Tím také předejdeme syndromu vyhoření a obecně platí, že co mě baví, to dělám lépe a kvalitněji.

Tyto tři aspekty chceme za každou cenu dodržet, což je v současné době finančně velice náročné, dílky tomuto projektu se nám podaří naše cíle naplnit.

více na: www.esfcr.cz

Identifikace projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.04
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.1.03
Název globálního grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách
Číslo prioritní osy: 4.3
Název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitosti
Číslo oblasti podpory: 4.3.1
Název oblasti podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Číslo výzvy: A7
Získaná podpora: 2 102 217,20 Kč

Popis projektu

V průběhu 21 měsíců (od října 2013 do června 2015) proběhne v rámci uceleného, komplexního vzdělávacího plánu 10 tematických školení zaměřených na techniky práce pomáhající integraci klienta a 5 školení zaměřených na rozvoj osobnostních dovedností zaměstnanců podporující jejich činnost a motivující je do další práce.

Témata

 1. Základy znakového jazyka
 2. Psychohygiena a osobní rozvoj (jak předejít syndromu vyhoření)
 3. Prevence a zvládání stresu pro sociální pracovníky ve vedoucích funkcích
 4. Jak zacházet s údaji o uživatelích sociálních služeb
 5. Opatrovnictví podle nového občanského zákoníku
 6. Bazální stimulace - základní kurz
 7. Bazální stimulace - navazující kurz
 8. Alternativní a augmentativní komunikace
 9. Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením I
 10. Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením II
 11. Zvládání agresivního klienta pomocí systému úchopů a držení - metoda šetrného zvládání agrese
 12. Aktivizační techniky v sociálních službách
 13. Arteterapie pro pomáhající profese
 14. Muzikoterapie
 15. Specifika práce s osobami s mentálním postižením
 


Výstupy z projektu

Výběrová řízení

Ve výběrových řízeních byli vybráni na základě hodnotících kritérií tito dodavatelé vzdělávání:
 • MARLIN, s.r.o.
 • INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.
 • Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek
 • Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR

Vzdělávací aktivity za rok 2014

V současné době probíhají intenzivně školení našich zaměstnanců. Od začátku projektu do 31. 12. 2014 proběhy tyto vzdělávací aktivity:
 • Bazální stimulace - základní kurz (9.-11.4.2014)
 • Bazální stimulace - navazující kurz (23.-24.5.2014)
 • Základy znakového jazyka (15.-16.5.2014, 2.-3.6.2014)
 • Základy znakového jazyka (9.-10.6.2014, 16.-17.6.2014)
 • Aktivizační techniky a jejich využití v sociálních službách (23.-24.6.2014)
 • Aktivizační techniky a jejich využití v sociálních službách (29.-30.5.2014)
 • Prevence zvládání stresu (5.6.2014)
 • Muzikoterapie a její využití v sociálních službách (12.6.2014)
 • Psychohygiena v práci pomáhajícího pracovníka (13.-14.8.2014)
 • Work life balance pro pomáhající pracovníky (15.8.2014)
 • Opatrovnictví podle nového zákoníku  (2.9.2014)
 • Zvládání agresivního klienta pomocí systému úchopů a držení (8. -12.9.2014, 9.-10.10.2014)
 • Zvládání agresivního klienta pomocí systému úchopů a držení (13.-17.10.2014, 13.-14.11.2014)
 • Psychohygiena a osobní rozvoj (3.-5.11.2014)
 • Jak zacházet s údaji o uživatelích sociálních služeb (10.11.2014)
 • Artetarapie pro pomáhající profese (24., 26.-27.11.2014)
 • Jak zacházet s údaji o uživatelích sociálních služeb (28.11.2014)
V projektu bude celkem podpořeno 56 zaměstnanců. Již nyní došlo k podpoře 60 našich zaměstnanců, čímž došlo k 100 % naplnění hodnotícího indikátoru Počet podpořených osob. Účastí na vzdělávacích kurzech bude úspěšně podpořeno 225 našich zaměstnanců, tedy tolik bude vzdělávacími společnostmi vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacích aktiv

Vzdělávací aktivity za rok 2015

 • Úvod do sexuální výchovy I. (8. 1. 2015)
 • Zvládání agresivního klienta pomocí  systému úchopů a držení (12. -16. 1., 12. -13. 2. 2015)
 • Úvod do sexuální výchovy II. (5. 2. 2015)
 • Psychohygiena a osobní rozvoj (16. - 18. 2. 2015)
 • Zvládání agresivního klienta pomocí systému úchopů a držení (23. - 24.2.; 25. -27. 3., 14. - 15. 4. 2015)
 • Specifika práce s lidmi s mentálním postižením (9. a 16. 3. 2015)
 • Bazální stimulace - základní kurz (30.3. - 1. 4. 2015)
 • Specifika práce s lidmi s MP 2 kurz (13. a 20. 4. 2015)
 • AAK (21. - 23. 4. 2015)
 • Psychohygiena a osobní rozvoj (11., 18. a 26. 5. 2015)
 • Bazální stimulace - navazující kurz (19. - 20. 5. 2015)

Ukončení projektu

V červnu 2015 byl v naší organizace ukončen vzdělávací projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Realizovaný projekt pomohl naší organizaci komplexně rozvíjet teoretické i praktické znalosti a dovednosti našich zaměstnanců – pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Vzdělávání mělo významný přínos v oblasti zvýšení profesní úrovně poskytování péče o naše klienty.

Na konci realizovaného projektu byly ukončeny poslední vzdělávací aktivity v rámci spolupráce s vítěznými dodavateli. V současné době dochází k finančnímu vypořádání dotace a archivace všech dokumentů dle pravidel operačního programu.

V projektu bylo celkem podpořeno 87 zaměstnanců. Účastí na vzdělávacích kurzech bylo úspěšně podpořeno 292 našich zaměstnanců, což znamená splnění plánovaného počtu úspěšných indikátorů na více než 100 % původní hodnoty.

Projekt hodnotíme jako úspěšný a přínosný, jelikož významným způsobem přispěl k odbornému rozvoji našich zaměstnanců, který by za jiných okolností nebyl tak komplexní.
top