Domov se zvláštním režimem

Poslání

Poskytujeme podporu mužům v nepříznivé životní situaci, která je způsobena dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem – mentálním postižením nebo nedostatečnými sociálními dovednostmi, které z nich vyplývají. Sociální služba poskytuje pravidelnou pomoc a podporu v naplňování životních a specifických potřeb klientů.

Kapacita

Kapacita domova se zvláštním režimem Nové Zámky je 18 míst.

Cílová skupina DZR

Muži ve věku od 27 let s mentálním postižením a s přidruženým psychickým onemocněním, včetně přidružených smyslových nebo tělesných omezení, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby a jejichž specifické potřeby vyžadují určitá režimová opatření.

Naše cíle

Podpora uživatelů v jejich specifických individuálních životních potřebách při současném respektování jejich důstojnosti a práv.

Služba obsahuje tyto základní činnosti

  • Poskytnutí ubytování
  • Poskytnutí stravování
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Popis průběhu poskytovaných služeb

Popis

Služba je poskytována v budově zámku, kde pracovní týmy zjišťují, hodnotí a zabezpečují potřeby uživatelů sociální služby spojené s bydlením, stravováním, hygienou, péčí o vlastní osobu (sebeobsluhou) a volným časem či se specifickým uspokojováním jejich potřeb.

Každý z pokojů má jiné prostorové dispozice, ve všech případech se jedná o skupinové bydlení v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny standardním zařízením i soukromým zařízením uživatelů. Jednotlivá bydlení dále disponují společným sociálním zařízením pro všechny uživatele bydlení, společnými prostory pro výdej stravy, jídelnou a společenskou místností.

Bydlení je vzhledem ke skupině uživatelů uzavřeno směrem ven, směrem dovnitř je zajištěn volný vstup, uživatelé mají možnost mít u sebe klíč od bydlení, a to podle svých schopností a dovedností.

Sociální služba DZR využívá jak krátkodobá, tak dlouhodobější režimová opatření, která reagují na individuální potřeby uživatelů, nebo reagují na potřeby ochrany zdraví uživatelů. Sociální služba se snaží, aby tato opatření jednotlivců měla co nejmenší vliv na ostatní uživatele služby. Opatření jsou nastavena s důrazem na ochranu základních práv uživatelů. Při nastavení opatření sociální služba respektuje potřeby a vlastní vůli uživatelů a podporuje uživatele v rozvoji samostatnosti v rámci nácviků běžných činností.

Mohlo by vás zajímat