Domov se zvláštním režimem

Základní informace o službě

Jaké je naše poslání?

Poskytujeme podporu mužům v nepříznivé životní situaci, která je způsobena dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem – mentálním postižením nebo nedostatečnými sociálními dovednostmi, které z nich vyplývají.

Komu je služba určena?

Muži ve věku od 27 let s mentálním postižením a s přidruženým psychickým onemocněním, včetně přidružených smyslových nebo tělesných omezení, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby a jejichž specifické potřeby vyžadují určitá režimová opatření.

Jaká je kapacita služby?

Služba DZR je poskytována v zařízení typu rodinného domu v obci Červenka. Kapacita domova se zvláštním režimem je 8 míst – pouze muži.

Kde nás najdete


Naše cíle a zásady

  • Sociální služba poskytuje pravidelnou pomoc a podporu v naplňování životních a specifických potřeb klientů.
  • Podpora uživatelů v jejich specifických individuálních životních potřebách při současném respektování jejich důstojnosti a práv.

Základní činnosti

  • Poskytnutí ubytování

  • Poskytnutí stravování
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Popis průběhu poskytovaných služeb

Popis služby

Bydlení je vzhledem ke skupině uživatelů uzavřeno směrem ven, směrem dovnitř je zajištěn volný vstup, uživatelé mají možnost mít u sebe klíč od bydlení, a to podle svých schopností a dovedností.

Sociální služba DZR využívá jak krátkodobá, tak dlouhodobější režimová opatření, která reagují na individuální potřeby uživatelů, nebo reagují na potřeby ochrany zdraví uživatelů. Sociální služba se snaží, aby tato opatření jednotlivců měla co nejmenší vliv na ostatní uživatele služby. Opatření jsou nastavena s důrazem na ochranu základních práv uživatelů. Při nastavení opatření sociální služba respektuje potřeby a vlastní vůli uživatelů a podporuje uživatele v rozvoji samostatnosti v rámci nácviků běžných činností.

Mohlo by vás zajímat

top