Kdo jsme

Vítejte v organizaci Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb. Jsme příspěvkovou organizací, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Organizace poskytuje tři sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení.

Poslání

Vytváříme podmínky a podporu pro důstojný a naplňující život pro dospělé osoby, které si vlivem své nepříznivé situace nemohou sociální služby zabezpečit za pomoci blízké osoby nebo terénními službami. Zařízení poskytuje sociální služby spojené s celoročním ubytováním.

Nové Zámky

Nové Zámky jsou ústředím celého zařízení. Je zde poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením 61 uživatelům - mužům a ženám se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad. Další poskytovanou službou v tomto objektu je domov se zvláštním režimem pro  18 uživatelů. Služba je poskytována pouze mužům s mentálním postižením a s přidruženým psychickým onemocněním, jejichž specifické potřeby vyžadují určitá režimová opatření.
  • Mladeč, Nové Zámky 2

Pobočka v Litovli

Pobočka v Litovli je koncipována jako zařízení pro dospělé muže a ženy s vyšší mírou samostatnosti v běžných činnostech, komunikaci a v sociálním chováním. Sociální služba je poskytována 33 uživatelům.
  • Litovel, Rybníček 45

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení poskytuje podporu dospělým lidem s mentálním postižením v samostatnosti a rozvoji dovedností tak, aby byli schopni převzít zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život a mohli se začlenit do běžné  společnosti. Služba je poskytována 33 uživatelům, mužům i ženám.
  • Červenka, Nádražní 388
  • Uničov, Olomoucká 345
  • Drahanovice 283
  • Litovel, Rybníček 44

Zásady

Předcházení a zamezení sociálního vyloučení

Poskytovaná sociální služba směřuje k předcházení a zamezení sociálního vyloučení uživatele, podporuje uživatele při přiblížení se běžnému životu.

Zajištění bezpečného prostředí

Pracovníci zařízení respektují práva všech uživatelů, zachovávají jejich důstojnost a možnost volby s vědomím přiměřeného rizika.

Individualizace služeb

Služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb a požadavků uživatele a možností poskytovatele. Uživatelé dle svých schopností rozhodují o využití nabídky poskytovaných služeb, pracovníci aktivně uživatele při tomto podporují.

Podpora samostatnosti, aktivizace a rozvoje uživatelů

Podpora je směřována k rozvoji, aktivizaci, soběstačnosti a seberealizaci uživatele. Péče je poskytována uživatelům, u nichž je zapojení do činnosti omezeno jejich schopnostmi a možnostmi. 

Lidský přístup

Pracovníci zařízení jsou uživateli oporou, rádcem a důvěrníkem. 

Týmová a odborná práce

Zařízení usiluje o týmovou a profesionální práci na všech úrovních poskytované sociální služby. Pracovníci jsou podporováni v odbornosti své profese a v dalším vzdělávání, které umožňuje zvyšování kvality poskytované sociální služby.

Zpřístupnění poskytované sociální služby veřejnosti

Služba je otevřená veřejnosti, vzájemnému dialogu s rodinou a přáteli uživatelů.