Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání domova Nové Zámky

Poskytujeme podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je zapříčiněna dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (mentálním postižením), a které vyžadují zejména podporu v základních životních potřebách. Sociální služba usiluje o zkvalitnění života uživatelů dlouhodobě závislých na péči a pomoci jiných osob.

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením má pobočku také v Litovli.

Kapacita DOZP Nové Zámky

Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením Nové Zámky je 61 míst.

Cílová skupina

Muži i ženy od 27 let, s mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných omezení, kteří jsou závislí na neustálé pomoci jiné fyzické osoby.
 

Naše cíle

Podpora uživatelů v naplňování základních životních potřeb a přání při respektování jejich důstojnosti a s ohledem na individuální přístup.

Poslání domova v Litovli

Posláním sociální služby v Litovli je poskytování podpory osobám v nepříznivé životní situaci způsobené zdravotním stavem (mentálním postižením) nebo nedostatečnými sociálními dovednostmi, které z něj vyplývají. Sociální služba usiluje o zapojení uživatelů do společnosti, získání soběstačnosti a maximální přiblížení se běžnému životu vrstevníků.

Kapacita DOZP Litovel

Pobočka v Litovli nabízí službu domov pro osoby se zdravotním postižením 33 uživatelům.

Cílová skupina

Muži i ženy ve věku od 20 let s mentálním postižením (lehkým až středním) včetně přidružených smyslových nebo tělesných omezení, které jsou závislé na pomoci jiné osoby, nevyžadují však stálou podporu v základních životních potřebách.
 

Naše cíle

Rozvoj a udržení individuálních schopností a dovedností uživatelů služby při současném respektování jejich důstojnosti, tempa a naplňování jejich individuálních potřeb. Podpora aktivního, smysluplného života s vazbou na veřejné služby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti

  • Poskytnutí ubytování
  • Poskytnutí stravy
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Společný popis průběhu poskytovaných služeb

Popis služby DOZP Nové Zámky

Budova zařízení v Nových Zámcích je vnitřně členěna na samostatná bydlení, na kterých jednotlivé pracovní týmy zjišťují, hodnotí a zabezpečují potřeby uživatelů sociální služby spojené s bydlením, stravováním, hygienou, péčí o vlastní osobu (sebeobsluhou) a volným časem.

Každé z bydlení má jiné prostorové dispozice, ve všech případech se jedná o skupinové bydlení v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny standardním zařízením i soukromým zařízením uživatelů. Jednotlivá bydlení dále disponují společným sociálním zařízením pro všechny uživatele bydlení, společnými prostory pro výdej stravy, jídelnou a společenskou místností.

Popis služby DOZP Litovel

V Litovli je ubytování zajištěno v jednolůžkových až třílůžkových pokojích. Část pokojů tvoří samostatnou bytovou jednotku, ve které je sociální zařízení se sprchou a malá kuchyňka. V ostatních pokojích je k dispozici umývadlo. Všechny pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem. Strava je denně dovážena z centrální kuchyně v Nových Zámcích a podávána ve společné jídelně. K setkávání uživatelů při různých akcích slouží klubovna a dvě místnosti pro pracovní a zájmovou činnost.

K pobočce v Litovli náleží: PRACOVNĚ AKTIVIZAČNÍ DÍLNY

V prostorách dílen na Července: keramické, aranžérské, textilní a kreativní, nabízíme našim uživatelům rozvoj manuálních a zájmových dovedností, využití volného času, osobní realizaci, přípravu na pracovní uplatnění a hlavně oddělení sféry bydlení a práce. Dílny jsou v provozu od pondělí do pátku.

Mohlo by vás zajímat