Zřizovatelem příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb je Olomoucký kraj

 

 

Aktuality

Není dostupná žádná aktualita.

Poslání zařízení

Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb vytváří podmínky a podporu pro důstojný a naplňující život pro dospělé osoby, které si vlivem své nepříznivé situace nemohou sociální služby zabezpečit za pomoci blízké osoby nebo terénními službami. Zařízení poskytuje sociální služby spojené s celoročním ubytováním.

           Nové Zámky                                          Litovel                

    NZ.jpg       Litovel 2[3].jpg

 

                 Červenka                                 Drahanovice

           CHB_Červenka_1.JPG              IMG_20170502_102805.jpg

                                             Uničov           

                                    IMG_20170403_091108.jpg

Zásady poskytovaných sociálních služeb v zařízení

 1. Předcházení a zamezení sociálního vyloučení

Poskytovaná sociální služba směřuje k předcházení a zamezení sociálního vyloučení uživatele, podporuje uživatele při přiblížení se běžnému životu.

 2. Zajištění bezpečného prostředí

Pracovníci zařízení respektují práva všech uživatelů, zachovávají jejich důstojnost a možnost volby s vědomím přiměřeného rizika.

 3. Individualizace služeb

Služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb a požadavků uživatele a možností poskytovatele. Uživatelé dle svých schopností rozhodují o využití nabídky poskytovaných služeb, pracovníci aktivně uživatele při tomto podporují.

 4. Podpora samostatnosti, aktivizace a rozvoje uživatelů

Podpora je směřována k rozvoji, aktivizaci, soběstačnosti a seberealizaci uživatele. Péče je poskytována uživatelům, u nichž je zapojení do činnosti omezeno jejich schopnostmi a možnostmi. 

 5. Lidský přístup

Pracovníci zařízení jsou uživateli oporou, rádcem a důvěrníkem. 

 6. Týmová a odborná práce

Zařízení usiluje o týmovou a profesionální práci na všech úrovních poskytované sociální služby. Pracovníci jsou podporováni v odbornosti své profese a v dalším vzdělávání, které umožňuje zvyšování kvality poskytované sociální služby.

 7. Zpřístupnění poskytované sociální služby veřejnosti

Služba je otevřená veřejnosti, vzájemnému dialogu s rodinou a přáteli uživatelů.

Kapacita

 Celková kapacita zařízení je pro 145 uživatelů. Zařízení má jednu pobočku.

Popis

Nové Zámky jsou ústředím celého zařízení. Je zde poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením 61 uživatelům - můžům a ženám se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad. Další poskytovanou službou v tomto objektu je domov se zvláštním režimem pro  18 uživatelů. Služba je poskytována pouze mužům s mentálním postižením a s přidruženým psychickým onemocněním, jejichž specifické potřeby vyžadují určitá režimová opatření. Místo poskytování sociální služby je na adrese Mladeč,Nové Zámky 2.

Pobočka v Litovli je koncipována jako zařízení pro dospělé muže a ženy s vyšší mírou samostatnosti v běžných činnostech, komunikaci a v sociálním chováním. Sociální služba je poskytována 33 uživatelům. Místo poskytování sociální služby je na adrese Litovel, Rybníček 45.

Chráněné bydlení poskytuje podporu dospělým lidem s mentálním postižením v samostatnosti a rozvoji dovedností tak, aby byli schopni převzít zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život a mohli se začlenit do běžné  společnosti. Služba je poskytována 33 uživatelům, mužům i ženám. Místo poskytování sociální sužby je na adrese Červenka, Nádražní 388, Uničov, Olomoucká 345, Drahanovice 283, Litovel Rybníček 44.

Organizace poskytuje sociální služby na základě oprávnění (Rozhodnutí o registraci),a to pro tři sociální služby:

  • domov pro osoby se zdravotním postižením
  • domov se zvláštním režimem (pouze pro muže)
  • chráněné bydlení

Další popis poskytovaných služeb viz levá záložka "Služby" nebo stránky veřejného registru:http://iregistr.mpsv.cz/poskytovatel/detailposkytovatele/2253

novezamky_footer1.png