Drobečková navigace

O nás > Služby > Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služba domova pro osoby se zdravotním postižením poskytuje podle odst. 2, § 48, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tyto základní činnosti:

a)    poskytnutí ubytování

b)    poskytnutí stravy

c)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

d)    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

e)    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f)     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g)    sociálně terapeutické činnosti

h)    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Představení služby, popis realizace:

Nové Zámky

Posláním sociální služby v Nových Zámcích je poskytování podpory osobám v nepříznivé životní situaci, způsobené dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (mentálním postižením), která vyžaduje zejména podporu v základních životních potřebách. Sociální služba usiluje o zkvalitnění života uživatelů dlouhodobě závislých na péči a pomoci jiných osob.

Cílová skupina:

Muži a ženy ve věku od 27 let s mentálním postižením včetně  přidružených smyslových nebo tělesných omezení, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které potřebují stálou (dlouhodobou) péči či pomoc ve většině základních životních potřeb.

 

 

 Neposkytujeme sociální služby osobám:

  1. s hluchoslepotou, tj. s kombinací zrakového a sluchového postižení
  2. závislým na alkoholu, omamných a psychotropních látkách ve fázi, kdy závislost způsobuje poruchy a újmy na tělesném i duševním zdraví, ve společenských vztazích a ve společenské činnosti

Kapacita služby domova pro osoby se zdravotním postižením v Nových Zámcích je 61 míst pro muže a ženy.

Cíl sociální služby: podpora uživatelů v naplňování základních životních potřeb a přání při respektování jejich důstojnosti a s ohledem na individuální přístup.

Popis: budova zařízení v Nových Zámcích je vnitřně členěna na samostatná bydlení, na kterých jednotlivé pracovní týmy zjišťují, hodnotí a zabezpečují potřeby uživatelů sociální služby spojené s bydlením, stravováním, hygienou, péčí o vlastní osobu (sebeobslou) a volným časem.

Každé z bydlení má jiné prostorové dispozice, ve všech případech se jedná o skupinové bydlení v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny standardním zařízením i soukromým zařízením uživatelů. Jednotlivá bydlení dále disponují společným sociálním zařízením pro všechny uživatele bydlení, společnými prostory pro výdej stravy, jídelnou a společenskou místností.

Litovel

Posláním sociální služby v Litovli je poskytování podpory osobám v nepříznivé životní situaci způsobené zdravotním stavem (mentálním postižením) nebo nedostatečnými sociálními dovednostmi z něj vyplývajícími. Sociální služba usiluje o zapojení uživatelů do společnosti, získání soběstačnosti a maximální přiblížení se běžnému životu vrstevníků.

Cílová skupina:

Muži a ženy ve věku od 20 let s mentálním postižením (lehkým až středním) včetně  přidružených smyslových nebo tělesných omezení. Jedná se o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby, nevyžadují však stálou podporu v základních životních potřebách.

 Neposkytujeme sociální služby osobám:

  1. s hluchoslepotou, tj. s kombinací zrakového a sluchového postižení
  2. závislým na alkoholu, omamných a psychotropních látkách ve fázi, kdy závislost způsobuje poruchy a újmy na tělesném i duševním zdraví, ve společenských vztazích a ve společenské činnosti

Kapacita služby domova pro osoby se zdravotním postižením v Litovli je 33 míst pro muže a ženy.

Cíl sociální služby: rozvoj a udržení individuálních schopností a dovedností uživatelů služby při současném respektování jejich důstojnosti, tempa a naplňování jejich individuálních potřeb. Podpora aktivního, smysluplného života s vazbou na veřejné služby.

Popis: V Litovli je ubytování zajištěno v jednolůžkových až třílůžkových pokojích. Část pokojů tvoří samostatnou bytovou jednotku, ve které je sociální zařízení se sprchou a malá kuchyňka. V ostatních pokojích je k dispozici umývadlo. Všechny pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem. Strava je denně dovážena z centrální kuchyně v Nových Zámcích a podávána ve společné jídelně. K setkávání uživatelů při různých akcích slouží klubovna a dvě místnosti pro pracovní a zájmovou činnost.

K pobočce v Litovli náleží: PRACOVNĚ AKTIVIZAČNÍ DÍLNY

V prostorách dílen na Července: keramické, aranžérské, textilní a kreativní, nabízíme našim uživatelům rozvoj manuálních a zájmových dovedností, využití volného času, osobní realizaci, přípravu na pracovní uplatnění a hlavně oddělení sféry bydlení a práce. Dílny jsou v provozu od pondělí do pátku.

 

Společný popis průběhu poskytovaných služeb:

Zdravotní péče

Oddělení zdravotní péče zajišťuje zdravotní, ošetřovatelskou (lékař, všeobecná sestra) a rehabilitační péči (fyzioterapeut).

Zdravotní péče je zajištěna nepřetržitě na Nových Zámcích, v Litovli je zajištěna pouze během dne, lékařská péče je zajištěna návštěvami smluvních lékařů. Praktický lékař ordinuje pravidelně 1x týdně (popř. častěji dle potřeb uživatelů), lékařskou péči zajišťuje i na pobočce. Podle potřeby jsou realizovány návštěvy ostatních odborných lékařů. Uživatelé sociální služby dochází ke stomatologovi v Litovli. Psychiatr zajišťuje pravidelnou lékařskou péči v Nových Zámcích a na pobočce v Litovli. Ostatní potřebná vyšetření a ošetření jsou uživatelům sociální služby poskytovány odbornými lékaři v zařízení nebo na odborném pracovišti.

Rehabilitační péče je pro uživatele sociální služby zajišťována rehabilitačním oddělením, které tvoří dva fyzioterapeuti.

Aktivizační činnost

Služba, na základě zjištěných potřeb, přání a cílů jednotlivých uživatelů sociální služby, poskytuje individuální či skupinovou aktivizační činnost, podporu při začleňování se do běžné společnosti, podporu a rozvoj dovedností ve specializovaných dílnách a zajištění využití volného času. Aktivizace a pracovní činnost probíhá v místnostech k tomu určených (zejména v dílnách). V Nových Zámcích jsou dílny v budově zámku, z Litovle dojíždí uživatelé do dílen na Červenku.

V dílnách dochází k rozvoji nebo uchování manuálních a zájmových dovedností, využití volného času, osobní realizaci, přípravu na pracovní uplatnění a hlavně oddělení sféry bydlení a práce.

Keramická dílna – uživatelé sociální služby se v keramické dílně seznamují s prací s keramickou hlínou, jejím zpracováním, vypalováním, glazováním a dalšími technikami, které podporují nejen rozvoj tvůrčích dovedností a fantazie, ale zároveň aktivně pomáhají při procvičování jemné motoriky. Keramická dílna je v Nových Zámcích a na Července.

Tvořivé dílny – zahrnují nepravidelně se opakující činnosti s využitím materiálu jako je papír, pedig, drátky, korálky, textil či další materiály. Uživatelé kromě výroby konkrétních, zejména dekorativních výrobků, vykonávají i činnosti vedoucí k rozvoji a udržení svých dovedností v oblasti jemné motoriky, představivosti, vnímání a udržení pozornosti, dílny jsou v Nových Zámcích a na Července.

Zahradnická dílna a parková dílna –  tyto dílny spolupracují a podílejí se na údržbě parku a okolí zařízení - hrabání listí, okopávání plevele, zalévání záhonů, údržbu a opravu zahradního nábytku, pěstování květin a sušin. Součástí těchto dílen je zoodílna, kde se uživatelé starají o zvířata (ptáky, rybičky,...), připravují jim místa, kde je budou chovat (klece, boudy…), starají se jim zásobu o krmení, o jejich čistotu, krmí je, starají se o jejich zdravotní stav a čistotu jejich zázemí. Tato pracovní terapie probíhá v zahradním domku, ve skleníku a na zahradě. Uživatelé si udržují schopnosti a dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, současně si budují vztah ke zvířatům, učí se povinnosti se o někoho či něco pravidelně starat.

Textilní dílna – se zaměřuje na nácvik praktických dovedností jako je šití, zašívání, žehlení, stříhání látky apod. Současně je také zaměřena na práci tvůrčí, kdy se uživatelé sociální služby učí tkát na tkalcovském stavu, šít a vyšívat polštářky, dečky a pracovat s mnoha dalšími textilními technikami. V ráci textilní dílny se vyrábí i ozdobné šperky, dílna je na Července.

Cvičný byt -  dílna je umístěna mimo areál zámku v běžném bytě. Tato dílna je určena pro intenzivní nácvik domácích prací a vyžaduje tak pravidelnou účast vybrané skupiny uživatelů. V této pracovní dílně uživatelé získávají schopnosti a dovednosti spojené s vedením domácnosti. Učí se připravovat jídla, prát, žehlit, uklízet, nakupovat, …

Snoezelen -  roce 2014 byl v Nových Zámcích otevřen nový druh aktivizace vhodný zejména pro uživatele s vysokou mírou potřebné podpory -  snoezelen (multismyslová relaxační místnosti). Jedná se o specificky vytvořené prostředí (místnost) pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Slouží k  relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování a pozornosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti.

Mimo uvedené skupinové dílny existuje i  individuální podpora vycházející především z přání a potřeb uživatelů -  upevňování trivia, práce na PC, hudební produkce s využitím prvků muzikoterapie, využívání snoezelenu, nácvik sociálních dovedností, individuální procházky do přírody či za nákupy, promítání, podpora při využívání dalších nabídek zprostředkovatelů (harmonizace, setkání s pejsky,… dle nabídky),

Mezi další volnočasové, zájmové aktivity zejména v Litovli patří sportovní klub, kroužek vaření, kroužek výpočetní techniky.

Oddělení poskytující aktivizační činnosti pravidelně zajišťuje a organizuje účast uživatelů sociální služby na jimi zvolených společenských, kulturních i sportovních akcích.

Pracovníci ve spolupráci s uživateli služby vydávají interní časopis U NÁS=U VÁS.

Sociální práce - sociální oddělení

Sociální práci provádí sociální pracovníci na sociálně aktivizačním oddělení, které  vede veškerou agendu spojenou s přijímáním, propouštěním a úmrtím uživatele sociální služby, eviduje a archivuje spisy uživatelů sociální služby, vykonává a poskytuje sociálně-právní poradenství opatrovníkům i ostatním potřebným osobám, zajišťuje rekreace uživatelů sociální služby, koordinuje a řídí činnost Výboru rodičů a přátel, Výboru uživatelů sociální služby, zajišťuje a provádí zpracování podkladů a účast na jednáních v zájmu uživatelů sociální služby s jinými odborníky, se správními orgány, soudy, nestátními organizacemi a dalšími institucemi. Organizuje a koordinuje kontakt uživatelů sociální služby s rodinným prostředím, sleduje vliv rodinného prostředí při pobytu uživatelů sociální služby u rodinných příslušníků či rodičů atd.

Další služby:

Ekonomické oddělení

Zabezpečuje veškerou ekonomickou činnost, rozpočtovou, administrativní, mzdovou, personální a účetní agendu příspěvkové organizace.

Oddělení obslužných provozů

Oddělení stravovacího provozu zajišťuje celodenní stravování uživatelům sociální služby v Nových Zámcích a v Litovli. Dále poskytuje obědy a večeře všem zaměstnancům zařízení. Strava je pravidelně rozvážena na jednotlivá bydlení a pobočku.

Oddělení provozu a údržby zajišťuje především denní rozvoz stravy, převoz špinavého a čistého prádla, dopravu uživatelů sociální služby, jak k lékařským ošetřením, tak i za nákupem do města. Dále zajišťuje rozvoz uživatelů sociální služby do terapeutických dílen. Provoz údržby také zabezpečuje běžnou údržbu a opravy v celém zařízení, zásobování čistícími, osobními a ochrannými prostředky, a zodpovídá za skladové hospodářství.

Provoz prádelny zajišťuje běžné služby týkající se praní a žehlení prádla uživatelů sociální služby a pracovních oděvů zaměstnanců.

Pracovní uplatnění uživatelů

Uživatelé jsou podporováni při pracovním uplatnění mimo organizaci, podpora je zaměřena zejména na spolupráci s chráněnou dílnou Trio, které má vyhrazené prostory v Nových Zámcích nebo v podpoře uplatnění na volném trhu práce v Litovli či okolí.

 

novezamky_footer1.png