Drobečková navigace

O nás > GDPR

GDPR 

Informace o zpracovávání osobních údajů

klientů sociální služby poskytované příspěvkovou organizací Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb

 1. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace (dále jen organizace), Mladeč, Nové Zámky 2, 784 01 Litovel, IČ. 708 908 71, tel. 585 155 821, e-mail. senk@novezamky.cz, ID datové schránky r8ik6qa.
 2. Organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
 3. Organizace je správcem Vašich osobních údajů.
 4. Organizace zpracovává osobní údaje zájemců o sociální službu, uživatelů a opatrovníků za účelem zajištění poskytování registrované sociální služby Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb. Služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány s cílem zabezpečit výkon sociální služby v činnostech a rozsahu stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a uzavřenou smlouvou.
 6. Osobní údaje uživatele, které organizace zpracovává:
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • rodné číslo
 • místo narození
 • číslo občanského průkazu
 • adresa předchozího trvalého bydliště
 • adresu bydliště
 • telefonní číslo
 • zdravotní pojišťovna
 • stupeň příspěvku na péči
 • rodinný stav
 • příjmy uživatele podle zákona o životním minimu / a to pouze v případě, že se v průběhu některé z fází jednání o poskytování sociální služby zjistí, že by uživateli po zaplacení úhrady nákladů za ubytování a stravu nezůstala částka 15% z jeho příjmu / stupeň závislosti na pomoci jiné osoby a výše příspěvku na péči
 • svéprávnost, údaje o opatrovníkovi
 • jména, adresy a telefonní čísla příbuzných
 1. V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
 2. Osobní údaje zájemce o sociální službu, uživatele a opatrovníků jsou zpracovávány těmito zaměstnanci organizace: ředitelem, vedoucími pracovníky, účetními, sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotnickými pracovníky. V souladu se zásadami ochrany osobních údajů zpracovává každý z těchto zaměstnanců pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, které nezbytně potřebuje pro výkon své činnosti. Všichni zaměstnanci organizace jsou vázaní mlčenlivostí ve smyslu zákona a vnitřních předpisů organizace.
 3. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
 4. Doba uschovávání osobních údajů se řídí ustanovením zákona č. 499/2004 sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů a vnitřními předpisy organizace. Osobní údaje uživatelů sociální služby a opatrovníků zpracovává organizace po dobu poskytování sociální služby. Osobní údaje zájemců o sociální službu zpracovává organizace po dobu vedení žádosti v evidenci. Poté jsou archivovány a v řádných termínech skartovány.
 5. Osoba má právo požadovat od organizace přístup ke svým osobním údajům. Má právo na jejich opravu nebo výmaz. Dále má právo vznést námitku nebo podat stížnost u dozorového orgánu.
 6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 7. Organizace má zpracovanou vnitropodnikovou směrnici „Vnitřní koncepce ochrany osobních údajů“, která je k dispozici u ředitele organizace a je vypracovaná v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů dále.
 8. Kontaktní osobou správce k podání informací ke zpracování a ochraně osobních údajů v organizaci je ředitel organizace Mgr. Jan Šenk, tel. 585 155 821, e-mail. senk@novezamky.cz
novezamky_footer1.png