Drobečková navigace

O nás > Služby > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Služba domova se zvláštním režimem je poskytována od 1. 1. 2013, a to pouze v Nových Zámcích a pouze pro muže.

Sociální služba domova se zvláštním režimem podle odst. 2, § 50, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje tyto základní činnosti:

 a)    poskytnutí ubytování

b)    poskytnutí stravy

c)    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

d)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

e)    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f)     sociálně terapeutické činnosti

g)    aktivizační činnosti

h)    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Posláním sociální služby domova se zvláštním režimem v Nových Zámcích je poskytování podpory osobám v nepříznivé životní situaci způsobené dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem - mentálním postižením nebo nedostatečnými sociálními dovednostmi z nich vyplývajícími. Sociální služba poskytuje pravidelnou pomoc a podporu v naplňování životních a specifických potřeb uživatelů.

Cílová skupina: muži ve věku od 27 let s mentálním postižením a s přidruženým psychickým onemocněním, s mentálním postižením kombinovaným s demencí, včetně  přidružených smyslových nebo tělesných omezení. Jedná se o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, jejichž specifické potřeby vyžadují určitá režimová opatření.

 Neposkytujeme sociální služby osobám:

  1. jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnických zařízeních
  2. se závažným akutním infekčním onemocněním
  3. s hluchoslepotou, tj. s kombinací zrakového a sluchového postižení
  4. závislým na alkoholu, omamných a psychotropních látkách ve fázi, kdy závislost způsobuje poruchy a újmy na tělesném i duševním zdraví, ve společenských vztazích a ve společenské činnosti
  5. vyžadující nepřetržitou ústavní psychiatrickou péči.

Kapacita služby domova se zvláštním režimem v Nových Zámcích je 39 míst pro muže.

Cíl sociální služby: podpora uživatelů v jejich specifických individuálních životních potřebách při současném respektování jejich důstojnosti a práv.

Popis: služba je poskytována na dvou samostatných bydlení, na kterých jednotlivé pracovní týmy zjišťují, hodnotí a zabezpečují potřeby uživatelů sociální služby spojené s bydlením, stravováním, hygienou, péčí o vlastní osobu (sebeobslou) a volným časem či se specifickým uspokojováním jejich potřeb.

Každé z bydlení má jiné prostorové dispozice, ve všech případech se jedná o skupinové bydlení v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny standardním zařízením i soukromým zařízením uživatelů. Jednotlivá bydlení dále disponují společným sociálním zařízením pro všechny uživatele bydlení, společnými prostory pro výdej stravy, jídelnou a společenskou místností.

Společný popis průběhu poskytovaných služeb:

Zdravotní péče

Oddělení zdravotní péče zajišťuje zdravotní, ošetřovatelskou (lékař, všeobecná sestra) a rehabilitační péči (fyzioterapeut).

Zdravotní péče je zajištěna nepřetržitě, lékařská péče je zajištěna návštěvami smluvních lékařů. Praktický lékař ordinuje pravidelně 2x týdně (popř. častěji dle potřeb uživatelů), podle potřeby jsou realizovány návštěvy ostatních odborných lékařů. Uživatelé sociální služby dochází ke stomatologovi v Litovli. Psychiatr zajišťuje pravidelnou lékařskou péči v Nových Zámcích cca 1 x měsíčně.

Rehabilitační péče je pro uživatele sociální služby zajišťována rehabilitačním oddělením, které tvoří dva fyzioterapeuti.

Aktivizační činnost

Služba, na základě zjištěných potřeb, přání a cílů jednotlivých uživatelů sociální služby, poskytuje individuální či skupinovou aktivizační činnost, podporu při začleňování se do běžné společnosti, podporu a rozvoj dovedností ve specializovaných dílnách a zajištění využití volného času. Aktivizace a pracovní činnost probíhá v místnostech k tomu určených (zejména v dílnách).

V dílnách dochází k rozvoji nebo uchování manuálních a zájmových dovedností, využití volného času, osobní realizaci, přípravu na pracovní uplatnění a hlavně oddělení sféry bydlení a práce.

Keramická dílna – uživatelé sociální služby se v keramické dílně seznamují s prací s keramickou hlínou, jejím zpracováním, vypalováním, glazováním a dalšími technikami, které podporují nejen rozvoj tvůrčích dovedností a fantazie, ale zároveň aktivně pomáhají při procvičování jemné motoriky.

Tvořivé dílny – zahrnují nepravidelně se opakující činnosti s využitím materiálu jako je pedig, drátky, korálky, papír, textil či další materiál. Uživatelé kromě výroby konkrétních, zejména dekorativních výrobků, vykonávají i činnosti vedoucí k rozvoji a udržení svých dovedností v oblasti jemné motoriky, představivosti, vnímání a udržení pozornosti.

Svíčkařská dílna – je zaměřena na výrobu a dekoraci nejrůznějších typů svíček. Uživatelé sociální služby se učí samostatnosti při výrobě svíček - lámání vosku, plnění nádob, vkládání knotů, dekoraci svíček a závěrečné úpravě svíček.

Cvičný byt -  dílna je umístěna mimo areál zámku v běžném bytě. Tato dílna je určena pro intenzivní nácvik domácích prací a vyžaduje tak pravidelnou účast vybrané skupiny uživatelů. V této pracovní dílně uživatelé získávají schopnosti a dovednosti spojené s vedením domácnosti. Učí se připravovat jídla, prát, žehlit, uklízet, nakupovat, …

Snoezelen -  roce 2014 byl v Nových Zámcích otevřen nový druh aktivizace vhodný zejména pro uživatele s vysokou mírou potřebné podpory - snoezelen (multismyslová relaxační místnosti). Jedná se o specificky vytvořené prostředí (místnost) pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Slouží k  relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování a pozornosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti.

Mimo uvedené skupinové dílny existuje i  individuální podpora vycházející především z přání a potřeb uživatelů - upevňování trivia, práce na PC, hudební produkce s využitím prvků muzikoterapie, využívání snoezelenu, nácvik sociálních dovedností, individuální procházky do přírody či za nákupy, promítání, podpora při využívání dalších nabídek zprostředkovatelů (harmonizace, setkání s pejsky,… dle nabídky),

Oddělení poskytující aktivizační činnosti pravidelně zajišťuje a organizuje účast uživatelů sociální služby na jimi zvolených společenských, kulturních i sportovních akcích.

Sociální práce - sociální oddělení

Sociální práci provádí sociální pracovníci na sociálně aktivizačním oddělení, které  vede veškerou agendu spojenou s přijímáním, propouštěním a úmrtím uživatele sociální služby, eviduje a archivuje spisy uživatelů sociální služby, vykonává a poskytuje sociálně-právní poradenství opatrovníkům i ostatním potřebným osobám, zajišťuje rekreace uživatelů sociální služby, koordinuje a řídí činnost Výboru rodičů a přátel, Výboru uživatelů sociální služby, zajišťuje a provádí zpracování podkladů a účast na jednáních v zájmu uživatelů sociální služby s jinými odborníky, se správními orgány, soudy, nestátními organizacemi a dalšími institucemi. Organizuje a koordinuje kontakt uživatelů sociální služby s rodinným prostředím, sleduje vliv rodinného prostředí při pobytu uživatelů sociální služby u rodinných příslušníků či rodičů atd.

Další služby:

Ekonomické oddělení

Zabezpečuje veškerou ekonomickou činnost, rozpočtovou, administrativní, mzdovou, personální a účetní agendu příspěvkové organizace.

Oddělení obslužných provozů

Oddělení stravovacího provozu zajišťuje celodenní stravování uživatelům sociální služby v Nových Zámcích a v Litovli. Dále poskytuje obědy a večeře všem zaměstnancům zařízení. Strava je pravidelně rozvážena na jednotlivá bydlení a pobočku.

Oddělení provozu a údržby zajišťuje především denní rozvoz stravy, převoz špinavého a čistého prádla, dopravu uživatelů sociální služby, jak k lékařským ošetřením, tak i za nákupem do města. Dále zajišťuje rozvoz uživatelů sociální služby do terapeutických dílen. Provoz údržby také zabezpečuje běžnou údržbu a opravy v celém zařízení, zásobování čistícími, osobními a ochrannými prostředky, a zodpovídá za skladové hospodářství.

Provoz prádelny zajišťuje běžné služby týkající se praní a žehlení prádla uživatelů sociální služby a pracovních oděvů zaměstnanců.

Pracovní uplatnění uživatelů

Uživatelé jsou podporováni při pracovním uplatnění mimo organizaci, podpora je zaměřena zejména na spolupráci s chráněnou dílnou Trio, které má vyhrazené prostory v Nových Zámcích nebo v podpoře uplatnění na volném trhu práce v Litovli či okolí.

 

novezamky_footer1.png