Drobečková navigace

O nás > Aktuality > PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU

PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKURADA OLOMOUCKÉHO KRAJE

v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajských zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje  odprodat nemovitý majetek:

bytovou jednotku č. 685/3 v budově č. p. 685, Nové Sady, bytový dům na pozemku parc. č. st. 797 zast. pl. v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, včetně spoluvlastnických podílů id. 313/21599 na společných částech domu a na pozemku parc. č. st. 797 zast. pl. o výměře 735 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace za minimální kupní cenu ve výši 1 750 000,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 12. 4. 2017 do 14. 6. 2017 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Nové Sady u Olomouce“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.

Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 14. 6. 2017 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Doba zveřejnění záměru: od 12. 4. 2017 do 14. 6. 2017


novezamky_footer1.png